Indkaldelse til generalforsamling

 

Aros Forsikring GS

Bestyrelsen for Aros Forsikring GS, CVR 35 99 27 15, indkalder hermed til
-ordinær generalforsamling i selskabets lokaler Viby Ringvej 4B, 8., 8260 Viby J.

 

Lørdag den 27. april 2019 klokken 14.00 - 15.15.

 

Der er følgende dagsorden til selskabets ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent.

 

2. Bestyrelsens formand aflægger beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

 

3. Direktionen forelægger den reviderede, og af direktionen og bestyrelsen underskrevne
årsrapport til godkendelse – herunder anvendelse af overskud eller dækning af underskud
jf. vedtægternes § 10 punkt 4.

 

4. Valg af et eller flere medlemmer til bestyrelsen.

På valg er Lars Dahl-Nielsen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Lars Dahl-Nielsen.

 

5. Valg af revisionsfirma.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartner- selskab.

 

6. Eventuelle forslag.

Forslag fremsat af bestyrelsen:

A. Godkendelse af selskabets lønpolitik. Ny bekendtgørelse i januar 2019, derfor ajourført,
så selskabet opfylder kravene, jf. denne.

 

Eventuelt.

Aflønningspolitik samt årsrapport for det forløbne regnskabsår ligger til eftersyn
på selskabets hovedkontor, Viby Ringvej 4B, 8., 8260 Viby J,
14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Ifølge selskabets vedtægter har alene de delegerede stemmeret. Medlemmer, som måtte ønske
at overvære generalforsamlingen, skal senest 5 dage før generalforsamlingen give skriftlig
meddelelse herom til selskabets hovedkontor.

 

Bestyrelsen for Aros Forsikring GS

Nyhedsbrev
Kontakt mig