Behandling af persondata

Hos Aros Forsikring passer vi godt på dine personlige oplysninger og behandler derfor alle dine oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med lovgivningen.

Vores sikkerhed af dine personoplysninger

 

Aros Forsikrings persondatapolitik omfatter vores behandling af personoplysninger som registreret person i Aros Forsikrings systemer og som bruger på www.aros-forsikring.dk

 

Behandling af persondata

Når Aros Forsikring behandler personoplysninger om dig, skal vi for at leve op til persondataforordningen orientere dig om følgende:

 1. Hvem der er dataansvarlig
 2. Hvilke personoplysninger Aros Forsikring behandler om dig
 3. Hvorfor Aros Forsikring behandler dine personoplysninger
 4. Hvordan Aros Forsikring indsamler dine personoplysninger
 5. Det juridiske grundlag for indsamlingen
 6. Hvem personoplysningerne videregives til
 7. Aros Forsikrings brug af automatiske afgørelser, herunder profilering
 8. Dine rettigheder
 9. Hvor længe Aros Forsikring opbevarer dine personoplysninger
 10. Hvordan du kan tilbagekalde et samtykke
 11. Hvordan du kan klage over Aros Forsikrings behandling af dine personoplysninger

1. Dataansvarlig

Aros Forsikring GS er dataansvarlig for de personoplysninger, som Aros Forsikring behandler om dig.

Aros Forsikring er ikke forpligtig til at udpege en databeskyttelsesrådgiver, men alle spørgsmål omkring persondata håndteres af skadechef Kurt Rasmussen, kra@arosforsikring.dk, tlf. 87 34 50 22.

 

2. Hvilke personoplysninger behandler Aros Forsikring?

Aros Forsikring indsamler og behandler følgende personoplysninger om dig:

 • Navn
 • Adresse
 • CPR-nummer
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
 • Køn
 • Stilling og arbejdsområde
 • Familieforhold og civil status
 • IP-adresse og elektroniske spor
 • Betalingsoplysninger
 • Tidligere selskaber og skadeforløb
 • Registrering i RKI
 • Oplysninger ved tingsskade
 • Helbredsoplysninger ved personskade
 • Rejseoplysninger ved rejseskade
 • Oplysninger fra CPR-, DMR- og BBR-registret

Hvis du selv frivilligt via sociale medier afgiver personoplysninger, kan vi på denne måde have oplysningerne i vores systemer.3. Hvorfor behandler Aros Forsikring personoplysninger?

De indhentede personoplysninger registreres hos Aros Forsikring med henblik på:

 • Tegning og administration af forsikringsaftalen
 • Behandling af skader
 • Registrering i CRM
 • Korrekt præmieberegning
 • Automatisk opdatering af adresseoplysninger via CPR-registret
 • Mulighed for at udbetale eventuel erstatning via NemKonto
 • Opkrævning af præmie via Betalingsservice
 • Mulighed for dig til at tilgå ’min side’ med NemID
 • Overholdelse af dokumentationspligten i persondataforordningen
 • Håndtering af forespørgsler og klager fra kunder
 • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
 • Håndtering af tvister med kunder og tredjeparter
 • Tilfredshedsundersøgelser og statistik
 • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
 • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapporterin

4. Hvordan indsamler Aros Forsikring personoplysninger?

4.a Direkte hos dig

Aros Forsikring indsamler oplysninger direkte hos dig, når du tegner en forsikring eller anmelder en skade. Dette kan enten være skriftligt pr. brev/e-mail eller via telefonen.

4.b Via www.aros-forsikring.dk

Aros Forsikring registrerer de personoplysninger, du selv afgiver på www.aros-forsikring.dk. Dette vil eksempelvis være tilfældet, når du anmoder om at blive ringet op, booker et møde med en assurandør eller anmelder en skade via ’min side’ på www.aros-forsikring.dk.

4.c Fra andre med dit samtykke

Udover de oplysninger, som du selv afgiver som kunde til Aros Forsikring, kan Aros Forsikring modtage og registrere personoplysninger om dig fra andre, hvis du har givet samtykke til dette.

Aros Forsikring vil anmode om dit samtykke i alle de tilfælde, som lovgivningen foreskriver.

Følgende er eksempler på tilfælde, hvor vi indhenter dit samtykke:

 • I forbindelse med indtegning, hvor der eventuelt skal indhentes oplysninger om skadeforløb, anciennitet, opsigelsesårsag i andre forsikringsselskaber med henblik på at vurdere, på hvilke vilkår Aros Forsikring vil tegne forsikringen.
 • Hvis du anmelder en personskade til Aros Forsikring, skal der indhentes lægelige oplysninger hos andre, herunder journal fra egen læge, for at kunne vurdere skaden.
 • Forud for markedsføring af Aros forsikrings produkter og services overfor dig via e-post. Dette er for at leve op til reglerne i markedsføringsloven.

4.d Via cookies

Aros Forsikring indsamler oplysninger ved brug af cookies på www.aros-forsikring.dk. En cookie er en lille tekstfil. Cookies gør det muligt, at informationer fra den computer, der besøger hjemmesiden, bliver gemt og opbevares til næste gang, hjemmesiden besøges af den samme computer. Som bruger kan du selv vælge, om din browser skal acceptere cookies eller ej. Du kan også slette de cookies, som ligger på din computer.

Læs mere om Aros Forsikrings cookiepolitik her.

4.e Fra registre                

Aros Forsikring modtager automatisk oplysninger fra CPR-registret, hvis du flytter, eller fra DMR, når du køber en ny bil. Dertil kommer, at Aros Forsikring indsamler data om din bolig via det offentlige BBR-register.

4.f Facebook

Aros Forsikring modtager personoplysninger om dig, når du benytter vores Facebook side, hvis du aktivt skriver kommentarer til vores opslag og artikler eller på anden måde kommunikerer til Aros Forsikring

 

5. Det juridiske grundlag for indsamlingen

5.a For at opfylde forsikringsaftalen

Hvis personoplysningerne er nødvendige for at indgå en forsikringsaftale med os eller for at opfylde en allerede indgået forsikringsaftale, er du forpligtet til at afgive disse personoplysninger, jf. artikel 6, stk. 1, litra b, i persondataforordningen. I modsat fald vil konsekvensen være, at Aros Forsikring ikke kan indgå en aftale om forsikring eller ikke kan udbetale erstatning til dig.

5.b Samtykke

I de tilfælde, hvor personoplysningerne ikke er nødvendige for at indgå en forsikringsaftale eller for at opfylde en allerede indgået forsikringsaftale, indhenter Aros Forsikring dit samtykke forud for behandlingen af dine personoplysninger, jf. artikel 6, stk. 1, litra a, i persondataforordningen.

5.c Retlig forpligtelse eller legitim interesse

Aros Forsikring behandler i øvrigt personoplysninger om dig, hvis det er nødvendigt for at opfylde gældende lovgivning eller forfølge en legitim interesse, jf. artikel 6, stk. 1, litra c og f, i persondataforordningen.

 

6. Hvem videregiver Aros Forsikring personoplysninger til?

Aros Forsikring behandler alle dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med lovgivningen. Vi videregiver som udgangspunkt ikke dine personoplysninger, da Aros Forsikring i henhold til lov om finansiel virksom har tavshedspligt.

6.a Retligt forpligtet

Aros Forsikring kan være retligt forpligtet til at videregive dine personoplysninger til tredjemand. Eksempelvis til skattemyndighederne eller politiet.

6.b Til tredjeparter

Aros Forsikring kan videregive personoplysninger om dig til vores samarbejdspartnere. Vi indgår altid en databehandleraftale for at beskytte dine personoplysninger. Du kan se en fuldstændig liste over vores samarbejdspartnere her.

Aros Forsikring videregiver i øvrigt kun personoplysninger om dig til tredjeparter, hvis lovgivningen foreskriver dette. Dette vil eksempelvis være tilfældet, hvis du har givet dit samtykke til videregivelsen.

6.c NemKonto

Hvis du skal have udbetalt beløb på din NemKonto, videregiver Aros Forsikring oplysning om dit CPR-nummer til KMD A/S, der administrerer NemKonto-ordningen på vegne af Økonomistyrelsen. Oplysningen bruges alene til at identificere dig, så Aros Forsikring kan udbetale beløbet til den rigtige konto.

6.d Betalingsservice

Betaler du en eller flere forsikringer via Betalingsservice, videregiver Aros Forsikring det registrerings- og kontonummer, som du har oplyst til os, til Nets Danmark A/S.

6.e Misligholdelse

Misligholder du dine forpligtelser over for Aros Forsikring, kan Aros Forsikring indberette dig til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

7. Automatiske afgørelser, herunder profilering

Persondata behandles til brug for automatiske afgørelser, individuel beslutningstagning eller profilering. Dette indebærer, at det er en automatisk prissætning, der ligger til grund for den pris, du får, når du taster dine personoplysninger ind i vores system på www.aros-forsikring.dk. Dette indebærer tillige, at Aros Forsikring laver en profil på baggrund af dine personoplysninger med henblik på at markedsføre relevante forsikringsprodukter og services overfor dig. Aros Forsikring indhenter altid dit samtykke forud for markedsføring overfor dig via e-post, og du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til direkte markedsføring.

 

8. Dine rettigheder

 • Adgang til personoplysninger: Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Aros Forsikring har registreret om dig, og hvilke personoplysninger der videregives om dig.
 • Rettet personoplysninger: Du har ret til at få rettet urigtige personoplysninger registret hos Aros Forsikring, ligesom du under hensyntagen til formålene med behandlingen har ret til at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.
 • Begrænset eller slettet personoplysninger: Du har ret til at opnå begrænsning af Aros Forsikrings behandling af dine personoplysninger eller slettet registrerede personoplysninger i overensstemmelse med reglerne i persondataforordningen.
 • Indsigelse mod behandling af personoplysninger: Du har ret til at gøre indsigelse mod Aros Forsikrings behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring og/eller automatiske afgørelser, herunder profilering.
 • Dataportabilitet: Du har ret til at modtage personoplysninger om dig selv i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at transmittere oplysningerne til en anden myndighed eller virksomhed. Du kan tillige bede om at få oplysningerne sendt direkte fra Aros Forsikring til en anden myndighed eller virksomhed.

Du kan henvende dig til Aros Forsikring på:

Aros Forsikring
Viby Ringvej 4B, 8
8260 Viby J
Telefon 87 34 50 22

E-mail: kra@arosforsikring.dk

 

9. Hvor længe opbevarer Aros Forsikring dine personoplysninger?

Aros Forsikring opbevarer alene identificerbare personoplysninger så længe, der er et sagligt formål med opbevaringen og så længe, at det er nødvendigt for Aros Forsikring at opbevare personoplysningerne.

Følgende er eksempler på, hvornår Aros Forsikring sletter dine personoplysninger:

 • Tilbud om forsikring, hvor tilbud ikke er accepteret af dig, slettes efter 3 måneder. 
 • Tegnet forsikring, hvor der ikke har været anmeldt skade, slettes 5 år efter opsigelsesdatoen af hensyn til Bogføringsloven.
 • Forsikring, hvor der er anmeldt en personskade, slettes 30 år efter anmeldelse af skaden, dog tidligst 5 år efter opsigelsesdatoen.
 • Forsikring, hvor der er anmeldt en skade, som ikke er en personskade, slettes 3 år efter anmeldelse af skaden, dog tidligst 5 år efter opsigelsesdatoen.

 

10. Tilbagekaldelse af samtykke

Såfremt du ønsker at tilbagekalde et samtykke, kan du henvende dig til:

Skadechef Kurt Rasmussen, kra@arosforsikring.dk, tlf. 87 34 50 22.

Tilbagekalder du dit samtykke, påvirker det ikke den behandling, der har fundet sted forud for tilbagekaldelsen af samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, kan det betyde ændringer i forsikringsforholdet og i yderste konsekvens, at forsikringsforholdet må ophøre.

 

11. Klage til Datatilsynet

Hvis du er utilfreds med Aros Forsikrings behandling af dine personoplysninger, kan du klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K.

Tilmeld dig nyhedsbrevet Hold dig opdateret om dine forsikringer og nye tiltag hos Aros Forsikring ved at tilmelde dig vores elektroniske nyhedsbrev.
Ja tak, jeg vil gerne modtage nyhedsbreve fra Aros Forsikring med brugbare nyheder om forsikringer, relevante tilbud samt gode råd, der kan forebygge skader. Jeg kan til enhver tid afmelde mig igen.
Nyhedsbrev